• ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการ
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบโทรมาตรในพื้นที่
  โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานการณ์น้ำประจำวัน


สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 30 กันยายน 2565

สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 29 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 28 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 27 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 26 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 23 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 22 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 21 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 20 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 19 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 18 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 17 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 16 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 15 กันยายน 2565
สถานการณ์น้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ 14 กันยายน 2565